Najnowsze terapie w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca


Rak płuca jest jedną z głównych przyczyn zgonów na całym świecie. Dwa podstawowe typy nowotworów płuca to rak niedrobnokomórkowy i rak drobnokomórkowy. Niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP) stanowi jeden z najczęściej występujących typów tego nowotworu i jest rozpoznawany w około 85% przypadków. Wskaźniki przeżyć zależą od typu i stadium zaawansowania nowotworu w momencie diagnozy. W przypadku pacjentów, u których rozpoznano rozsiany rak płuca, wskaźnik przeżyć pięcioletnich wynosi około 5%.


Celem prowadzonych badań przez Bristol-Myers Squibb jest poprawa jakości i przedłużenie życia pacjentów, a także poszukiwanie sposobów na całkowite wyleczenie choroby. Jedyne w swoim rodzaju, multidyscyplinarne podejście łączące naukę z praktyką oraz bogate doświadczenie w badaniach klinicznych z zakresu onkologii i immunoonkologii umożliwia nam opracowywanie przełomowych terapii odpowiadających na indywidualne potrzeby pacjentów. Nasi badacze prowadzą wszechstronny program rozwoju leków oddziałujących na różne szlaki systemu immunologicznego i wykorzystujących złożone i specyficzne interakcje pomiędzy nowotworem, jego mikrośrodowiskiem, a układem immunologicznym. Dzięki własnym wysiłkom, a także współpracy ze środowiskiem akademickim, instytucjami rządowymi, organizacjami pacjentów i partnerami z branży biotechnologicznej, jesteśmy w stanie osiągnąć cel w postaci zapewnienia pacjentom przełomowych metod leczenia, takich jak leki immunoonkologiczne.


Informacje na temat niwolumabu

Niwolumab jest inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego PD-1 zaprojektowanym tak, aby w unikalny sposób pobudzać układ immunologiczny organizmu w celu przywrócenia odpowiedzi immunologicznej, której obiektem jest nowotwór.

Niwolumab jest inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego PD-1 zaprojektowanym tak, aby w unikalny sposób pobudzać układ immunologiczny organizmu w celu przywrócenia odpowiedzi immunologicznej, której obiektem jest nowotwór.

Program badawczo-rozwojowy niwolumabu korzysta z wiedzy naukowej i doświadczeń Bristol-Myers Squibb w dziedzinie immunoonkologii i obejmuje szeroką gamę badań klinicznych różnych faz, w tym fazy 3, dotyczących wielu różnych typów nowotworów. Do chwili obecnej programem badań klinicznych niwolumabu objętych zostało ponad 35 000 pacjentów. Dzięki badaniom z zastosowaniem niwolumabu lepiej zrozumieliśmy rolę biomarkerów w leczeniu pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem tego, jakie korzyści z zastosowania leku mogą odnieść pacjenci w zależności od poziomu ekspresji PD-L1.

W lipcu 2014 r. niwolumab stał się pierwszym na świecie zarejestrowanym inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego PD-1. Obecnie jest zarejestrowany w ponad 65 krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Japonii i Chinach. W październiku 2015 r. opracowana przez naszą firmę pierwsza terapia skojarzona niwolumabem i ipilimumabem została zarejestrowana do leczenia rozsianego czerniaka i jest obecnie dopuszczona w ponad 50 krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej.


Informacje o ipilimumabie

Ipilimumab jest rekombinowanym ludzkim przeciwciałem monoklonalnym, które wiąże cytotoksyczny antygen-4 limfocytów T (CTLA-4). CTLA-4 jest negatywnym regulatorem aktywacji limfocytów T. Ipilimumab wiąże się z CTLA-4, blokując jego interakcje z ligandami CD80/CD86. Wykazano, że blokowanie CTLA-4 wspiera aktywację i proliferację limfocytów T, w tym także aktywację i proliferację efektorowych limfocytów T wnikających do guza. Hamowanie sygnałów CTLA-4 może również osłabiać działanie limfocytów T regulatorowych, potencjalnie przyczyniając się do ogólnego wzrostu odpowiedzi limfocytów T, włącznie z przeciwnowotworową odpowiedzią immunologiczną. W dniu 25 marca 2011 r. Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała ipilimumab w dawce 3 mg/kg we wskazaniu do monoterapii pacjentów z nieoperacyjnym lub rozsianym czerniakiem. Ipilimumab jest zarejestrowany do leczenia nieoperacyjnego i przerzutowego czerniaka w ponad 50 krajach. Prowadzone są szeroko zakrojone prace rozwojowe nad stosowaniem ipilimumabu w wielu typach nowotworów.error: Treść jest chroniona !!